Headline

Windmolens op een zoeklocatie in het Groene Hart-deel van de Merwedezone in gemeente Giessenlanden

Aan de hand van de berichtgeving en de ingekomen brieven van april 2009 zijn in de Statencommissies vragen gesteld. Onder andere wanneer de uitwerking van de Merwedezone aan Provinciale Staten zal worden aangeboden en of dit nog voorafgaand aan de mogelijke besluitvorming door Gedeputeerde Staten. Dit betreft het plaatsen van windmolens in dat deel van de Merwedezone in de gemeente Giessenlanden zal zijn. Het antwoord was dat de uitwerking van de Merwedezone vlak na de zomer aan PS zal worden aangeboden. De behandeling van de Merwedezone stond op de Lange Termijn agenda van de commissie Ruimte en Wonen opgenomen voor 2 december 2009. Hetzelfde geldt voor de Nota Wervelender.

Wanneer de aanbieding later zou zijn, mag uit het hiervoor geschetste de conclusie getrokken worden dat met de besluitvorming in GS (Gedeputeerde Staten) gewacht zou worden totdat Provinciale Staten zich zullen hebben uitgesproken. Dit over de uitwerking van de zoeklocaties in de Merwedezone voor windenergie of de Nota Wervelender. met name in dit deel van het Groen Hart of zonodig Provinciale Staten apart geconsulteerd zou worden.

Tevens is in antwoord op Statenvragen 2303 aangegeven, dat overleg plaatsvindt met het Rijk (de Minister van VROM) en met gemeenten over de inpasbaarheid van windturbines in het Groene Hart alvorens hier beslissingen over te nemen. Wij hebben begrepen dat Gedeputeerde Staten op 1 december 2009 het besluit hebben genomen een verklaring van geen bezwaar af te geven om in de gemeente Giessenlanden windmolens te plaatsen.